கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம்


கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம்
காணப்படுவதாக நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கிறனர். குறித்த பதவிகளில் இணைய விரும்புபவர்கள் கல்லூரி நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும். நண்பர்களுக்கும் இதனை தெரியப்படுத்தவும்.

கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம் கண்டி - அக்குரணை RightWay கல்லூரியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர் பதவிகளுக்கான வெற்றிடம் Reviewed by Madawala News on November 08, 2018 Rating: 5