உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 மூலம் கல்வி கற்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு.𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 / 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐬
(𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐠𝐧𝐢𝐳𝐞𝐝 | 𝐔𝐊 𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧)

உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு…!

தொலை தூரக்கல்வி (𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠) முறை மூலம் நீங்கள் விரும்பும் பாடநெறியினை வேகமான முறையில் குறுகிய காலத்துக்குள் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.

✅ Foreign Ministry Approved
✅ SCE,MOFA Attested
✅ WES Recognized
✅ UGC Recognized
✅ RPL Method

Access courses through Physically, Online Mode - Study from anywhere, work-friendly. Enhance your skills, regardless of your location!

𝐅𝐮𝐫𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐢𝐥𝐬 (𝐂𝐚𝐥𝐥 / 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩):
Stanford College of Higher Education - SCHE
076 000 2776
உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 மூலம் கல்வி கற்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு. உள்நாடுகளிலும் வெளிநாடுகளிலும் வேலை செய்யும் உங்களுக்கு 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 மூலம் கல்வி கற்க ஓர் அரிய வாய்ப்பு. Reviewed by Madawala News on February 11, 2024 Rating: 5
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();
Powered by Blogger.