ஏராளமான மாணவர்களின் பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கு அடித்தளமிட்ட மடவளை பஸார் EDF கல்வி நிறுவனத்தில் புதிய மாணவர் அனுமதி.NEW ADMISSION - 2025

புதிய மாணவர் அனுமதி - 2025

A/L SCIENCE (BIO & MAT) STREAM

ENGLISH & TAMIL MEDIUM

WHY EDF?

• Syllabus covered by qualified & experienced Tutors

• Conducive study environment with supervised Self Study sessions

• Paper classes, Revisions and Seminars/Workshop series

• Additional Study supports (One to One support)

• Separate Hostel facilities for Boys and Girls with Monitoring

• Healthy Food

• Spiritual and Personality Development

More Details Contact us:

0770035759

0760887030

0770808306

289/5/4A, SCHOOL ROAD, MADAWALA BAZAR
ஏராளமான மாணவர்களின் பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கு அடித்தளமிட்ட மடவளை பஸார் EDF கல்வி நிறுவனத்தில் புதிய மாணவர் அனுமதி. ஏராளமான மாணவர்களின் பல்கலைக்கழக நுழைவுக்கு அடித்தளமிட்ட மடவளை பஸார் EDF கல்வி நிறுவனத்தில் புதிய மாணவர் அனுமதி. Reviewed by Madawala News on December 04, 2023 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.