பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற BBA External Degree 1st Year 1st Semester க்காண தணியார் வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற BBA External Degree 1st Year 1st Semester க்காண தணியார் வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் ..

Lecture Medium:- English


Admissions Are Now Open ||  1st year 1st Semester Private Classes


Student Intake for 1st year 1st Semester Private Classes for 2022(2023) Batch BBA External Degree @University of Peradeniya. 


Arrangements have been made to conduct all courses through ZOOM for the 1st year 1st Semester students enrolled in the year 2022(2023) in the Department of Business Administration (BBA-External) at the University of Peradeniya.


Arrangements have been made for Free Introductory class  on 2023.09.20 at 8.00 p.m. Interested people can join this free class. 


More Details Join Our WhatsApp Group 

https://chat.whatsapp.com/CriQQARfq7cBkQpari1AbJ


For more details:-

C-APS CAMPUS

Only WhatsApp:- 0763653550  

 Hotline & WhatsApp 077 971 4177


பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற BBA External Degree 1st Year 1st Semester க்காண தணியார் வகுப்புக்கள் ஆரம்பம்.  பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற BBA External Degree 1st Year 1st Semester க்காண தணியார் வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Reviewed by Madawala News on September 19, 2023 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.