கொழும்பில் கடுமையான இடி, மின்னலின் தாக்கம் . - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கொழும்பில் கடுமையான இடி, மின்னலின் தாக்கம் .கொழும்பில் கடுமையான இடி, மின்னலின் தாக்கம் என்றுமில்லாதவாறு அதிகரித்துள்ளது.

ஆகையால் மக்கள் மிகவும் விளிப்பாக இருக்குமாறு வானிலை அவதான நிலையம் எச்சரித்துள்ளது.
கொழும்பில் கடுமையான இடி, மின்னலின் தாக்கம் . கொழும்பில்  கடுமையான இடி, மின்னலின் தாக்கம் . Reviewed by Madawala News on November 20, 2020 Rating: 5