கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் முழு விபரம் . - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் முழு விபரம் .கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை
 பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் முழு விபரம் .
( SJB )
Sajith Premadasa - 357,044
S.M.Marikkar - 96,916
Mujibar Rahuman - 87,589
Harsha De Silva - 82,845
Patali Champika - 65,574
Mano Ganesan - 62,091

SLPP (-12)
1. Sarath Weerasekara 328,092
2. Wimal Weerawansa 267,084
3. Udaya Gammanpila 136,331
4.Wijedasa Rajapakse 120,626
5.Bandula Gunawardena 101,644
Pradeep Undugoda 91,958
Dinesh Gunawardena 85,287
Madura Vithanage 70,205
Premanath C.Dolawatte 69,055
Gamini Lokuge 62,543
Susil Premajayanth 50,322
Jagath kumara 47,693

( JJB - 01)
Anura kumara - 49,814

சமகி ஜன பல வேகய கட்சியல் போட்டியிட்டு தெரிவு செய்யப் படாதவர்கள் விபரம்.
*Fowzi-48701
*Hirunika-44989
*Eranda-40943
*Dr.Janagan-36191
*Sujeewa-30572
*Lenard-24529
*Kanishka-22354
*Ram-21354
*Niroshan-19924


கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் முழு விபரம் . கொழும்பு மாவட்டத்தில் அதிக விருப்பு வாக்குகளை பெற்று பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவானோர் முழு விபரம் . Reviewed by Madawala News on August 07, 2020 Rating: 5