கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர் Light for Life குழுவினால் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவு பொதிகள் வழங்கி வைப்பு .. - Madawala News Number 1 Tamil website from Srilanka

கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர் Light for Life குழுவினால் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவு பொதிகள் வழங்கி வைப்பு ..கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர்கள் Light for Life குழு கொழும்பு 12 சுற்றுவட்டாரத்தில் வறுமை நிலையில் உள்ள சுமார் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவுப் பொதிகளை வழங்கிவைத்துள்ளனர்.

 

குறிப்பாக இந்த உலருணவுப் பொதிகள் ஹமீட் அல் ஹுசைனி கல்லூரியில் கல்வி கற்கும் வருமானம் குறைந்த  மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் , கொழும்பு 12 சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள வருமானம் குறைந்தவர்களுக்கும்  பெற்றுக்கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.


மேலும் 


கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர் Light for Life குழுவினால் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவு பொதிகள் வழங்கி வைப்பு .. கொழும்பு 12 – ஹமீட் அல் ஹூசைனி கல்லூரியின் பழைய மாணவர் Light for Life குழுவினால் 1800 குடும்பங்களுக்கு உலருணவு பொதிகள் வழங்கி வைப்பு ..  Reviewed by Madawala News on March 25, 2020 Rating: 5