ஜனாதிபதியின் செலவீனத்திற்கான நிதி, எவ்வித தடைகளும் இன்றி ஒதுக்கப்பட்டது.ஜனாதிபதிக்கான நிதி  ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட விடயங்கள்  நாடாளுமன்றத்தில் இன்று
விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து ஒதுக்கீடுகளும் திருத்தங்கள் இன்றியும், வாக்கெடுப்பு இன்றியும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன.
ஜனாதிபதியின் செலவீனத்திற்கான நிதி, எவ்வித தடைகளும் இன்றி ஒதுக்கப்பட்டது. ஜனாதிபதியின் செலவீனத்திற்கான  நிதி, எவ்வித தடைகளும் இன்றி  ஒதுக்கப்பட்டது.  Reviewed by Madawala News on March 13, 2019 Rating: 5