உணவு மற்றும் தங்குமிடத்துடன் Fashion Bug இல் தொழில் வாய்ப்புகள் .


உணவு மற்றும் தங்குமிடத்துடன்  Fashion Bug இல் தொழில் வாய்ப்புகள்
Vacancies @ Fashion Bug

▪ Branch Cashier
#A/L
# Age 18 - 27
# Sinhala Speaks


▪Sales Staff
# Age 18 - 28
# O/L

Food and Accommodation will be provide
0771922222, 0112809900

உணவு மற்றும் தங்குமிடம் வழங்கப்படும்.
உணவு மற்றும் தங்குமிடத்துடன் Fashion Bug இல் தொழில் வாய்ப்புகள் . உணவு மற்றும் தங்குமிடத்துடன்  Fashion Bug இல் தொழில் வாய்ப்புகள் . Reviewed by Madawala News on March 16, 2019 Rating: 5