உதய கம்மன்பில அமைச்சராக நியமனம்.பிவித்துறு ஹெல உறுமயின் தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஆன உதய கம்மன்பில
சற்றுமுன் புத்தசாசன மற்றும் தேசிய பாரம்பரிய கலாச்சார அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்.
உதய கம்மன்பில அமைச்சராக நியமனம். உதய கம்மன்பில அமைச்சராக நியமனம். Reviewed by Madawala News on November 09, 2018 Rating: 5