மேலும் சில அமைச்சர்கள் தற்போது நியமனம்.
புதிய அரசாங்கத்தில்  மேலும் சில அமைச்சர்கள் தற்போது நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி,
 Pavithra Wanniarachchi: State Minister of Petroleum Resources Development

S.B. Dissanayake: Minister of Highways and Road Development

Chamal Rajapaksa: Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine
மேலும் சில அமைச்சர்கள் தற்போது நியமனம். மேலும் சில அமைச்சர்கள் தற்போது நியமனம். Reviewed by Madawala News on November 07, 2018 Rating: 5