மேலும் சில அமைச்சர்கள் சற்றுமுன் நியமனம்.


புதிய அரசாங்கத்தில்  மேலும் சில அமைச்சர்கள் தற்போது நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதன்படி,
Bandula Gunawardena: Minister of International Trade and Investment Promotion

S.M. Chandrasena: State Minister of Social Empowerment

Lakshman Wasantha Perera: State Minister of International Trade and Investment Promotion

C B Rathnayake: State Minister of Transport

Susil Premajayantha: Minister of Public Administration, Home Affairs and Justice

Anura Priyadarshana Yapa: State Minister of Finance
மேலும் சில அமைச்சர்கள் சற்றுமுன் நியமனம். மேலும் சில அமைச்சர்கள் சற்றுமுன்  நியமனம். Reviewed by Madawala News on November 08, 2018 Rating: 5