கட்டார் நாட்டில் வியாழக்கிழமை முதல் நோன்பு.


கட்டார் நாட்டில் எதிர்வரும் வியாழக்கிழமையே (மே 17, 2018) முதல் நோன்பாக  
அறிவிக்கின்றது இஸ்லாமிய விவகாரங்கள் அமைச்சு

The Moon Sighting Committee of the Ministry of Endowments and Islamic Affairs (Awqaf) announced Thursday (May 17, 2018) will be the first day of Ramadan.


கட்டாரில் இருந்து முஸாதிக் முஜீப் 

கட்டார் நாட்டில் வியாழக்கிழமை முதல் நோன்பு. கட்டார் நாட்டில் வியாழக்கிழமை முதல் நோன்பு. Reviewed by Euro Fashions on May 15, 2018 Rating: 5