அரசாங்கம் ஒரு அனாதையை போல ஆகிவிட்டது ; ஜனாதிபதியின் இணைப்புச் செயலாளர் ஷிரால் லக்திலக



அரசாங்கம் ஒரு அனாதையை போல ஆகிவிட்டது என ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன
அவர்களின் இணைப்புச் செயலாளர் ஷிரால் லக்திலக குறிப்பிட்டார்.

பொருளாதாரத்தை நெருக்கடி சூழ்நிலைகளை சமாளிக்க  முடியாத  அரசுக்கு  அரசியலை நெருக்கடிகளை எவ்வாறு சமாளிக்கமுடியும் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அரசாங்கம் ஒரு அனாதையை போல ஆகிவிட்டது ; ஜனாதிபதியின் இணைப்புச் செயலாளர் ஷிரால் லக்திலக  அரசாங்கம் ஒரு அனாதையை போல ஆகிவிட்டது ; ஜனாதிபதியின் இணைப்புச் செயலாளர் ஷிரால் லக்திலக Reviewed by Madawala News on May 12, 2018 Rating: 5