இலங்கையில் முதன் முறையாக, சர்வதேச அங்கீகாரம் பெரும் பிரித்தானிய இஸ்லாமிய பாடசாலை நடாத்தும் "அல் குர்ஆன் சம்பியன் " விருது வழங்கும் போட்டி நிகழ்ச்சி:


இலங்கையில்  முதன் முறையாக,  சர்வதேச அங்கீகாரம்  பெரும்
பிரித்தானிய இஸ்லாமிய பாடசாலை
 நடாத்தும்  "அல்  குர்ஆன் சம்பியன் " விருது  வழங்கும்  போட்டி  நிகழ்ச்சி:

புனித  ரமழான் மாதத்தை உங்கள்  பிள்ளைக் செல்வங்களுடன் பயனுள்ளதாக்கி ஈருலக வாழ்வுக்கும் ஈடேற்றம் தரும் படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள "அல் குர் ஆன் சம்பியன் " போட்டியில் உங்கள்  பிள்ளைச்  செல்வங்களையும் கலந்து  கொள்ளச்  செய்து வெற்றி  பெறச்  செய்யுங்கள்.

அனைவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க விண்ணப்ப  முடிவுதிகதி  நீடிக்கப்பட்டுள்ளது .

Deadline has been extended till May 22. Apply now via the following link

https://tinyurl.com/yayc4h9e
இலங்கையில் முதன் முறையாக, சர்வதேச அங்கீகாரம் பெரும் பிரித்தானிய இஸ்லாமிய பாடசாலை நடாத்தும் "அல் குர்ஆன் சம்பியன் " விருது வழங்கும் போட்டி நிகழ்ச்சி: இலங்கையில்  முதன் முறையாக,  சர்வதேச அங்கீகாரம்  பெரும்   பிரித்தானிய இஸ்லாமிய பாடசாலை  நடாத்தும்  "அல்  குர்ஆன் சம்பியன் " விருது  வழங்கும்  போட்டி  நிகழ்ச்சி: Reviewed by Madawala News on May 16, 2018 Rating: 5