கொழுத்த அமைச்சரானார் விஜேதாச !!நான்கு அமைச்சர்களிடம் இருந்த 13 நிறுவனங்கள் உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார
அமைச்சர் விஜேதாசவின் அமைச்சின் கீழ் இணைத்துகொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அண்மையில் இடம்பெற்ற அமைச்சரவை மாற்றதின் பின்னர் அமைச்சுக்களுக்கு கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் திணைக்களங்கள் தொடர்பான வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று வெளியிடப்பட்ட நிலையில் ..

கல்வி அமைச்சுக்கு  கீழ் இருந்த 9 நிறுவங்கள் உட்பட 13 நிறுவனங்கள் உயர் கல்வி மற்றும் கலாசார அமைச்சர் விஜேதாசவின் அமைச்சின் கீழ் இணைத்துகொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே உயர்கல்வி அமைச்சில் 6 நிறுவனங்கள் இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
கொழுத்த அமைச்சரானார் விஜேதாச !!  கொழுத்த அமைச்சரானார் விஜேதாச !! Reviewed by Madawala News on May 14, 2018 Rating: 5