கடுகஸ்தொட்ட, என்ரதன்ன தக்யா பள்ளி மீது தற்போது பெற்றோல் குண்டு வீச்சு..


கடுகஸ்தொட்ட, என்ரதன்ன தக்யா பள்ளி மீது தற்போது பெற்றோல் குண்டு
வீச்சு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

கடுகஸ்தொட்ட, என்ரதன்ன தக்யா பள்ளி மீது தற்போது பெற்றோல் குண்டு வீச்சு.. கடுகஸ்தொட்ட, என்ரதன்ன தக்யா பள்ளி மீது தற்போது பெற்றோல் குண்டு வீச்சு.. Reviewed by Madawala News on March 06, 2018 Rating: 5