மெதமஹனுவர (திகன பகுதி) மொத்த வியாபார நிலையத்தில் தீமெதமஹனுவர மொரகஹமுல்ல  பகுதியில் முஸ்லிம் வர்த்தகருக்கு சொந்தமான மொத்த வியாபார நிலையம்
தீப்பற்றி எரிவதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் முதல்கட்ட தகவல்கள்  தெரிவிக்கின்றன.

(படம் : அடையாளப்படம் )
மெதமஹனுவர (திகன பகுதி) மொத்த வியாபார நிலையத்தில் தீ  மெதமஹனுவர (திகன பகுதி) மொத்த வியாபார நிலையத்தில் தீ Reviewed by Madawala News on March 04, 2018 Rating: 5